CORINE Arazi Örtüsü Projesi

CORINE (Coordination of Information on the Environment) projesi 1985 yılında Avrupa Birliği tarafından başlatılmış olup, Arazi Örtüsü programı temel olarak dört temel amaca hizmet etmektedir;

* Avrupa Birliği'nin bütün üye devletleri için belirlenmiş öncelikli konulara göre (hava, su, toprak, arazi örtüsü, biyotop, erozyon vb.) çevrenin durumu ile ilgili bilgilerin toplanması;
* Üye devletler (38 ülke, 5.8 km2 alan) içinde ya da uluslararası düzeyde, verilerin toplanması ve bilgilerin uyumlu hale getirilmesi;
 
* Bilgilerin tutarlılığının ve verilerin uyumluluğunun sağlanması;
* Avrupa Çevre Ajansı kriterlerine göre “Arazi Örtüsü” haritalarının oluşturulması.
Corine Projesinde 1:100.000 ölçeğinde, fiziksel karakteristiklere bağlı olarak stabil yüzey karakteristikleri haritalandırılır. Minimum haritalama birimi 25ha'dır. Değişim haritalama birimi (CLC Change) ise 5 ha'dır. Temel veri desteği uydu görüntüleri ve topografik haritalardır.
Standart Corine Arazi Örtüsü (CLC) sınıflandırma sistemi 5 ana grup altında üç düzeyden oluşan hiyerarşik bir yapıdadır. Gruplar Yapay Bölgeler, Tarım Alanları, Ormanlar ve Doğal Alanlar, Sulak Alanlar ve Su Yapıları olarak sıralanabilir. Sınıflandırma sistemi aynı zamanda temel arazi örtüsü sınıflarına ek olarak, arazi kullanım sınıfları (özellikle yapılaşma alanları grubu) ve arazi örtüsü ve arazi kullanımı karışımı sınıfları da içerir. Tüm bunlarla birlikte Seviye-3’te 44 sınıf yer alır.